Promocja w sklepie elemix

Dla zamówień zestawów promocyjnych odkurzaczy centralnych 

od kwoty 3 tysiące złotych

Montaż i dowóz
jednostki centralnej
do 120 km w cenie zakupu*

*tylko dla klientów indywidualnych

zapraszamy na zakupy !

Panel Klienta

Wyszukaj

Pompy Ciepła

 


Nowa powietrzna POMPA CIEPŁA NIBE F2120
z efektywnością pompy gruntowej (SCOP> 5,0!) 

 

Przykład instalacji pompy ciepła (powietrze woda)

 

 Nowy typoszereg powietrznych pomp ciepła marki NIBE F2120 stanowi przełom w technologii, osiągając sezonowy współczynnik efek­tywności SCOP powyżej wartości 5,0!. Ponadto, charakteryzuje się niezwykle sze­rokim zakresem pracy, osiągając 65°C na zasilaniu systemu grzewczego i aż 63°C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -25°C. Co więcej, pompa ciepła jest w sta­nie osiągnąć to wszystko pracując niezwy­kle cicho.

Nazywamy to PRAWDZIWĄ REWOLUCJĄ W OGRZEWANIU domów.

Rewolucja w ogrzewaniu domów za po­mocą pomp ciepła nastąpiła już kilka lat

 temu, kiedy firma NIBE wprowadziła na rynek inwerterowe modele z intuicyjnym kolorowym wyświetlaczem i możliwością sterowania przez Internet. W bieżącym roku konstruktorzy NIBE podjęli kolej­ne wyzwanie, jakim było zaprojektowanie wyjątkowej pompy ciepła powietrze/woda ze sterowaniem inwerterowym, zapewnia­jącej wysoką temperaturę zasilania na­wet wtedy gdy na zewnątrz panuje bardzo niska temperatura, o sprawności osiągal­nej do tej pory wyłącznie dla pomp grunto­wych, a ponadto z możliwością aktywnego chłodzenia w okresie letnim.

W ten sposób powstał nowy model NIBE F2120 o modulowanej mocy do 8, 12, 16 i 20 kW, zaprojektowany dla użyt­kowników, wymagających od pomp cie­pła efektywnej pracy i utrzymania kom­fortowych warunków cieplnych, nawet w bardzo trudnych warunkach klimatycz­nych. Wysoko na liście oczekiwań był też efektywny proces rozmrażania parownika i odprowadzenia skroplin oraz ekonomicz­na praca. Nowoczesna technologia zasto­sowana w urządzeniu pozwoliła osiągnąć najwyższy w rodzinie powietrznych pomp ciepła współczynnik sprawności o warto­ści przekraczającej 5,0, co oznacza że pom­pa ciepła jest wstanie wyprodukować pięć razy więcej energii niż sama pobiera.

Przy wysokim zapotrzebowaniu na cie­pło, istnieje możliwość podłączenia aż 8 jednostek w układzie kaskadowym uzy­skując wydajność grzewczą przekraczają­cą 100 kW. Są to istotne korzyści nie tylko dla użytkowników większych obiektów ale również dla mieszkańców krajów o chłod­nym klimacie, takich jak Polska.

Bardzo pomocne przy projektowaniu ty­poszeregu F2120 było nowoczesne labo­ratorium NIBE, w którym wykonano sze­reg eksperymentów, badających parametry pracy nowej pompy, w zasymulowanych zmiennych warunkach klimatycznych. Urządzenie było między innymi testowane podczas długotrwałego działania powie­trza o temperaturze -25°C, opadów, a tak­że upałów, aby zobaczyć co tak napraw­dę dzieje się z pompami ciepła w skrajnych warunkach pogodowych. W wyniku badań

 dokonano optymalizacji automatyki i uzy­skano doskonałe efekty procesu rozmraża­nia i odprowadzania skroplin.

Moduł sterowania pompy ciepła NBE F2120 posiada duży, kolorowy i niezwykle intuicyjny panel sterowania. Prosty w ob­słudze panel nawigacyjny, ułatwia porusza­nie się po menu sterownika i zmianę para­metrów pracy w celu dostosowania komfortu cieplnego do swoich potrzeb oraz umożliwia podłączenie dodatkowych akcesoriów posze­rzających funkcjonalność systemu np. o wen­tylację, ogrzewanie basenu, integrację z sys­temem zarządzania budynkiem. Automatyka umożliwia programowanie czasowe, stero­wanie kilkoma obiegami grzewczymi i inteli­gentne sterowanie dodatkowymi urządzenia­mi grzewczymi oraz zdalne sterowanie przez Internet w systemie NIBE UPLINK. W menu pomocy znajduje się wyjaśnienie wszystkich terminów i poszczególnych funkcji.

W połączeniu z modułem sterowania SMO lub kompaktową centralą wewnętrz­ną, pompa ciepła NIBE F2120 tworzy kom­pletny ekologiczny i ekonomiczny system komfortu cieplnego w budynku, co czy­ni firmę NIBE jednym z liderów w branży grzewczej.

Pompa ciepła NIBE F2120 jest dostęp­na w sprzedaży od wrze­śnia 2016.

 

Zapraszamy do kontaktu - Pompy Ciepła Płock, sprzedaż montaż serwis